HẠNG: B1

Học phí: 5.500.000₫

   Thời gian đào tạo và thi 3 - 3,5 tháng

HẠNG: B2

Học phí: 5.000.000₫

   Thời gian đào tạo và thi 3 - 3,5 tháng

HẠNG: C

Học phí: 6.000.000₫

   Thời gian đào tạo và thi 5 - 6 tháng

HẠNG: D

Học phí: 6.500.000₫

   Thời gian đào tạo và thi 2 - 3 tháng